Rekrutacja 2018/2019

Rekrutacja do przedszkola

Zasady rekrutacji

  1. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. System dostępny jest pod adresem: 

    bydgoszcz.przedszkola.vnabor.pl

  2. We wniosku rodzice mogą wybrać maksymalnie 3 przedszkola/oddziały przedszkolne z określeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
  3. Po zalogowaniu się na stronie bydgoszcz.przedszkola.vnabor.pl rodzice wypełniają wniosek, a następnie jego wydruk podpisują i dostarczają do przedszkola/oddziału przedszkolnego znajdującego się na pierwszym miejscu na liście preferencji. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacji.  
  4. Dziecko, które nie dostało się do żadnego z wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej może ubiegać się ponownie o przyjęcie do innej placówki dopiero w naborze uzupełniającym, jeżeli przedszkole/oddział przedszkolny będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.
  5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola/Szkoły.
  6. W postępowaniu rekrutacyjnym stosowane są kryteria, którym nadano wartość punktową. Kryteria można znaleźć na stronie systemu.
  7. Dokumenty składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". 

 

 

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.

 

Data początkowa

Data końcowa

Informacje o etapie

14.03.2018 12:00

15.06.2018 15:59

Publikacja oferty

20.03.2018 12:00 06.04.2018 23:59 Rejestracja kandydatów
Wydrukowany wniosek należy dostarczyć do
placówki do dnia 9 kwietnia 2018 r. godz. 12:00
26.04.2018 12:00 10.05.2018 13:00 Publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli
16.05.2018 13:00 11.06.2018 08:00 Publikacja list przyjętych
11.06.2018 08:00 18.06.2018 23:59 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
Wydrukowany wniosek należy dostarczyć do placówki do dnia 19 czerwca 2018 r. godz. 16:00
26.06.2018 12:00 29.06.2018 14:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list
zakwalifikowanych i potwierdzanie woli
03.07.2018 12:00 - Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list
przyjętych

 

 

 

 

Artykuły powiązane

Top
Używamy plików cookies, aby poprawić naszą stronę internetową. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej oznacza ich akceptację. Więcej ...