Strajk - informacja dla rodziciów

Szanowni Państwo,

informuję, że w związku z wynikiem przeprowadzonego referendum strajkowego w Przedszkolu nr 58 ( 80% pracowników z 87% uprawnionych do głosowania opowiedziało się za przystąpieniem do akcji strajkowej) prawdopodobnie od  poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. aż do odwołania wystąpią trudności
z przeprowadzeniem zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych zgodnie
z obowiązującym planem. Zajęcia w tym czasie będą najprawdopodobniej zawieszone.

Ostateczną informację o liczbie strajkujących pracowników  otrzymam dopiero w dniu rozpoczęcia strajku, czyli 8 kwietnia 2019 r.

Bardzo liczę na zrozumienie z Państwa strony i pomoc w opiece nad dziećmi.

Informacji o  sytuacji w przedszkolu można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny z placówką- 52 327 20 04 oraz przez stronę Internetową www.przedszkole58.bydgoszcz.pl

Ponadto informuję, że pod adresem https://www.bydgoszcz.pl/ w zakładce STRAJK NAUCZYCIELI znajdują się ważne dla Państwa (Rodziców) informacje, w tym dla rodziców uczniów do lat 8, którzy mogą skorzystać z prawa do zasiłku opiekuńczego. Strona ta będzie również aktualizowana na bieżąco.

Z wyrazami szacunku i wiarą w rozwiązanie sporu,

 

Malwina Sobczak

wicedyrektor Przedszkola nr 58

    

Informacja

dla Rodziców dzieci do lat 8 uczęszczających
do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do szkoły podstawowej

 

 1. W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko do lat 8, rodzicom przysługuje prawo ubiegania się o zasiłek opiekuńczy.
 2. Z zasiłku tego mogą korzystać osoby opłacające obowiązkowe bądź dobrowolne składki chorobowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 3. Zamknięcie placówki jest nieprzewidziane, jeśli rodziców zawiadomiono o tym
  w terminie krótszym niż  7 dniprzed zamknięciem.
 4. Do wniosku o zasiłek (druk ZUS Z-15) trzeba dołączyć oświadczenie rodzica
  o nieprzewidzianym zamknięciu przedszkola lub szkoły ( druk ZUS ZAS-36).
 5. Jeżeli rodzic jest zatrudniony, to wniosek o zasiłek opiekuńczy  składa u swojego pracodawcy, ale jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, składa go do najbliższego
  ZUS-u.
 6. Wniosek o zasiłek opiekuńczy do ZUS można także złożyć on-line, jeżeli korzysta się
  z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.
 7. Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje na równi matce i ojcu, ale zasiłek dostanie tylko jeden z rodziców — ten, który złoży wniosek.
 8. Wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi 80 proc. wynagrodzenia. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa :

Art.  32.  1.  Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

 1. a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły,
  do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60),
  lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,

 

Art.  34.  Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej
nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

 

Art.  35.  1.  Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

 

Artykuły powiązane

Top
Używamy plików cookies, aby poprawić naszą stronę internetową. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej oznacza ich akceptację. Więcej ...